Tuesday, April 24, 2007

Going out

Vamiddag: terrasje op de Wapper in Antwerpen
Vooravond: spaghetti in de Kastart, Gent
Vanavond: drankje in de Maeght van Gent en ijsje on the way home

No comments: